March 2015

You are currently browsing the monthly archive for March 2015.

The European Commission launched an online portal within the project Eagle, which is designed to automatically identify and measure building roofs from an area and make an assessment as to their suitability for the installation of solar systems.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

Европейската комисия стартира онлайн портал в рамките на проекта Eagle, който има за цел да извършва автоматично идентифициране и измерване на сградни покриви от даден район и да прави оценка за това доколко са подходящи за инсталиране на соларни системи.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

LG brings together solar, lighting business and production of systems for energy storage in the new division under the name Energy business center (LG Energy Business Center), said by the company.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

LG обединява соларния, осветителния бизнес и производството на системи за съхранение на енергия в ново подразделение под името Енергиен бизнес център (LG Energy Business Center), съобщиха от компанията.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

EnergoService contract with Hach Lange for the exclusive distribution rights for the products of the German manufacturer in the field of nuclear energy. Under the agreement EnergoService obtain the right to be the sole seller of the products with brand Hach Lange in the nuclear industry in Bulgaria.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

ЕнергоСервиз сключи договор с Hach Lange за изключителни дистрибуторски права върху продуктите на германския производител в областта на ядрената енергетика. Съгласно споразумението ЕнергоСервиз получи правото да бъде единствен продавач на продуктите с марка Hach Lange в ядрената индустрия у нас.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

E.ON announced that it will establish a new company, for departments of trade and production of conventional electricity. Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

E.ON обяви, че ще създаде нова компания, в която ще отдели бизнеса с търговия и производство на конвенционална електроенергия. Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

Since January this year the new specialized center for flooring and waterproofing systems of BASF operates in the German city of Oldenburg, announced by the commercial representation in Bulgaria. Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

От месец януари т.г. функционира новият специализиран център за подови настилки и хидроизолационни системи на BASF в немския град Олденбург, съобщиха от търговското представителство у нас. Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

« Older entries