October 2014

You are currently browsing the monthly archive for October 2014.

Various forms of solar energy can provide more than half of the world’s electricity by 2050, establish the International Energy Agency (IEA). Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , ,

Различните форми на слънчева енергия могат да осигурят повече от половината от електричеството в света до 2050 г., установи Международната агенция по енергетика (IEA). Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , ,

Was published a final report for the project PV Grid, which contains the main results, achievements and future recommendations for improved integration of photovoltaic power plants in Europe, announced by BPA, which are partners in the project.
  Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Публикуван е окончателният доклад по проекта PV Grid, който съдържа основните резултати, постижения и бъдещи препоръки за подобрената интеграция на фотоволтаични централи в Европа, съобщиха от БФА, които са партньор по проекта.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Romtech-3S won the gold medal at the International Technical Fair in Plovdiv for its new illuminator LED PRO Light.
  Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Ромтех-3ЕС спечели златен медал на Международния технически панаир в Пловдив за своя нов осветител LED PRO Light.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

On 12 and 13 September Siemens celebrated the 25th anniversary of its plant for electronic manufacturing in Amberg, Germany (Siemens Elektronikwerk Amberg – EWA) with employees, customers and business partners. Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

На 12 и 13 септември т. г. Siemens отпразнува 25-годишнината на своя завод за електронно производство в Амберг, Германия (Siemens Elektronikwerk Amberg – EWA) заедно със служители, клиенти и бизнес партньори. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

At the end of July this year Faculty of Computing technology and automation at the Technical University – Varna, together with Festo Ltd build educational and technical laboratory of over 600 000 BGN, reported for the magazine Engineering review by the company.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , ,

В края на месец юли т.г. Факултетът по изчислителна техника и автоматизация към Технически университет – Варна, съвместно с Фесто ЕООД изгради учебно-техническа лаборатория на стойност над 600 000 лева, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , ,

« Older entries