May 2014

You are currently browsing the monthly archive for May 2014.

Xylem improve water supply system in the family winery in Verona, Pasqua as mounted pump station Lowara GHV30, announced by Akvastart representative of the company in the Bulgaria. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Xylem подобри водопроводната система в семейната винарна Паска във Верона, като монтира помпена група Lowara GHV30, съобщиха от Аквастарт, представител на компанията у нас. Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Recently SDS Service represents the German company Sewerin in Bulgaria, reported for the journal Engineering Review by the company. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Отскоро СДС Сървиз представлява немската компания Sewerin в България, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от фирмата. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Siemens Building Technologies delivered to Heating Ruse 224 ultrasonic heat-meters for substations and system for their remote sensing, said by the company. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Направление Сградни технологии на Siemens достави на Топлофикация Русе 224 броя ултразвукови топломери за абонатни станции и система за тяхното дистанционно отчитане, съобщиха от компанията. Read the rest of this entry »

Tags: ,

During the exhibition for energy efficiency and renewable energy company ViV Isomatic present solutions for energy management and monitoring of company CIRCUTOR “. Leader of the presentation engineer Marin Shishkov , Commercial Director at ViV Isomatic , highlighted the benefits and specifics of the system and used to produce enterprises in their implementation . Emphasis in the presentation was the review of the full range of CIRCUTOR to build such systems and their integration into the power grid enterprises.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , ,

На семинар в рамките на изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия фирма ВиВ Изоматик представи решения за енергиен мениджмънт и мониторинг на фирма CIRCUTOR”. Водещият презенацията инж. Марин Шишков, търговски директор във ВиВ Изоматик, изтъкна предимствата и спецификите на системите и ползите за производствените предприятия от внедряването им. Акцент в представянето бе прегледа на пълната гама продукти на CIRCUTOR за изграждане на подобни системи и интегрирането им в енергийната мрежа на предприятията.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , , ,

Bureau for Development Technique passed the audit and certified service center for Bosch Rexroth for Bulgaria, said by the company. Service center to repair and restore hydraulic pumps, hydraulic motors and cylinders. BD Technique plans and extension activities , including hydraulic valves , proportional valves and equipment. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Бюро за Развитие Техника премина одит и получи сертификат за сервизен център на Bosch Rexroth за България, съобщиха от компанията. В сервизния център се ремонтират и възстановяват хидравлични помпи, хидравлични мотори и цилиндри. БР Техника планира и разширение на дейността, включвайки хидравлични разпределители, клапани и пропорционална техника. Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,