December 2012

You are currently browsing the monthly archive for December 2012.

Siemens Division Industry Automation presented weight measuring module SIWAREX WP231 – first for the controllers SIMATIC S7-1200 and most flexible module SIWAREX, created to date, the company said.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Siemens направление Индустриална автоматизация представи теглоизмервателния модул SIWAREX WP231 – първият за контролерите SIMATIC S7-1200 и най-гъвкавият модул на SIWAREX, създаван до момента, съобщиха от компанията.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

Companies Mitsubishi Heavy Industries and Hitachi officially announced the signing of a joint business management in thermal energy.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Компаниите Mitsubishi Heavy Industries и Hitachi оповестиха официално подписването на споразумение за съвместно управление на бизнеса в областта на термалната енергия.
Read the rest of this entry »

Tags: , ,

The National Statistics Institute publishes preliminary data on the production of energy products in October.
Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Националният статистически институт публикува предварителните данни за производство на енергийни продукти през месец октомври.
Read the rest of this entry »

Tags: , ,

From 28 to 30 November this year in Timisoara, Romania will be hold the fifth edition of the international fair for renewable energy and energy efficiency RoEnergy, said organizers of the RES Group. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

От 28 до 30 ноември т. г. в Тимишоара, Румъния ще се проведе петото издание на международното изложение за възобновяема енергия и енергийна ефективност RoEnergy, съобщиха организаторите от R.E.S. Group. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Direction RES at the Bulgarian engineering company Filkab introduced a new service for remote monitoring, notification, subscription periodic and emergency maintenance of photovoltaic power installations. It aims to minimize unplanned outages and provide higher performance.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Направление ВЕИ в българскатата инженерингова компания Филкаб представи нова услуга за дистанционен мониторинг, известяване, абонаментна периодична и аварийна поддръжка на фотоволтаични електроинсталации. Тя има за цел да сведе до минимум непланираните прекъсвания и да осигури по-висока производителност.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

« Older entries