October 2012

You are currently browsing the monthly archive for October 2012.

Linear Technology has introduced a series SmartMesh LTC5800 ICs and modules series LTP5900, which have the lowest energy consumption among the wireless network sensor products compatible with standard IEEE 802.15.4E. Integrated circuits and modules enable the creation of tiny sensors with battery life over 10 years, and the accompanying network management components allow the development of wireless sensor networks (WSN) with a high level of security. IPv6 node to route SmartMesh has an average power consumption of 50?A.
Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Linear Technology представи серията интегрални схеми SmartMesh LTC5800 и серията модули LTP5900, които са с най-ниска консумация на енергия сред безжичните мрежови сензорни продукти, съвместими със стандарта IEEE 802.15.4E. Интегралните схеми и модули дават възможност за създаване на миниатюрни сензори с живот на батерията над 10 г., а съпътстващите ги компоненти за мрежово управление позволяват разработката на безжични сензорни мрежи (WSN) с високо ниво на сигурност. IPv6 възелът за маршрутизиране на SmartMesh има средна консумация на енергия от 50µA.
Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Siplace implement automated technology to configure their machines in assembly production base of Danfoss Power Electronics in Denmark.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Siplace внедри автоматизирана технология за конфигуриране на своите монтажни автомати в производствената база на Danfoss Power Electronics в Дания.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Trade Representation to the U.S. Embassy in Bulgaria held a business visit the exhibition for energy Power-Gen, which takes place between 11 and 13 December this year in Orlando, USA, announced by Via Expo.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , ,

Търговското представителство към посолството на САЩ в България организира делово посещение на изложението за енергетиката Power-Gen, което се провежда между 11 и 13 декември т. г. в Орландо, САЩ, съобщиха от Виа Експо.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , ,

The total amount of energy produced from renewable plants in southeastern Bulgaria in the quarter from July to September this year is 250,087 MWh value of 121.5 million lev. This is the amount that EVN Bulgaria Electricity is paid to RES producers connected to distribution network in Southeastern Bulgaria, said by the company.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Общото количество на произведена енергия от ВЕИ централи в Югоизточна България за тримесечието юли-септември т. г. e 250 087 MWh на стойност 121,5 млн. лв. Това е сумата, която EVN България Електроснабдяване, е заплатила на ВЕИ производителите, присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, съобщиха от компанията.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

At the end of December 2011 in Bulgaria there are 382 concessions for mining – construction and natural stone materials, metallic and non-metallic minerals, industrial minerals, fossil fuels, oil and gas.
Read the rest of this entry »

Tags: ,

Към края на декември 2011 г. в България съществуват общо 382 концесии за добив на подземни богатства – строителни и скално-облицовъчни материали, метални и неметални полезни изкопаеми, индустриални минерали, твърди горива, нефт и газ.
Read the rest of this entry »

Tags: ,

« Older entries