October 2011

You are currently browsing the monthly archive for October 2011.

The manufacturer of automation systems ABB has hired its thousand employees in Bulgaria, which doubling the company employed from before two years, confirming that the economy has a good chance to advance on the basis of industrial investment.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Производителят на системи за автоматизация АББ нае хилядния си служител в България, с което удвои заетите във фирмата за две години, потвърждение, че икономиката има добри шансове да напредне на основата на инвестиции в промишлеността.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Factory for processing and weaving of silk will be built in Byala Slatina, said investors from textile cluster “Silk”. Initially at it will be invested 7.5 million euros, and the first stage of the company is expected to be opened on May 1, 2012, explained for “Diary” Milka Dimitrova, Chairman of the Board of Directors of the cluster.
Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Фабрика за преработка и тъкане на коприна ще бъде изградена в гр. Бяла Слатина, съобщиха инвеститорите от текстилен клъстър “Коприна”. Първоначално в нея ще бъдат вложени 7.5 млн. евро, а първият етап на предприятието се очаква да бъде открит на 1 май 2012 г., поясни пред “Дневник” Милка Димитрова, председател на съвета на директорите на клъстъра.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Cigarette company, from Plovdiv, “Tobacco King” will invest 45 mln levs in a new factory, said from the company. Enterprise should be ready in 2012, but the company has not announced what will be its capacity.
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Пловдивската цигарена компания “Кингс табако” ще инвестира 45 млн. лева в нова фабрика, съобщиха от дружеството. Предприятието трябва да бъде готово през 2012 г., но от компанията все още не обявяват какъв ще бъде капацитетът му.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Bulgarian pharmaceutical company “Sopharm” will open a factory for medicines next to the Serbian capital Belgrade, said from the company. It is a joint investment with the Serbian company “Ivanchich and sons” in which “Sopharm” is the majority shareholder. Construction began exactly one year ago, and official opening was on 28 September this year.
Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Българската фармацевтична компания “Софарма” ще открие завод за лекарства до сръбската столица Белград, съобщиха от дружеството. Инвестицията е съвместна със сръбската компания “Иванчич и синове”, в която “Софарма” е мажоритарен акционер. Строителството започна точно преди една година, а официалното откриване бе на 28 септември тази година.
Read the rest of this entry »

Tags: ,

Porvair Filtration Group е получила голяма поръчка от водеща международна индустриална компания на газ за предоставяне на дванадесет специално проектирани големи филтри за прах. Задълженията са за доставка през 2012 година.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

Porvair Filtration Group has received a large order from a leading international industrial gas company to provide twelve specially designed large desiccant dust filters. The order is due for delivery in 2012.
Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

« Older entries