July 2010

You are currently browsing the monthly archive for July 2010.

At the end of June this year was officially opened the plant of Nadine company for recycling of electrical and electronic equipment in the town of Novi Iskar. The ceremony took place in the central base of the company in the presence of numerous officials, says an official release of the Ministry of Economy, Energy and Tourism.

200710120021zavod_Nadin
Read the rest of this entry »

Tags: , ,

В края на месец юни т. г. официално бе открит заводът за рециклиране на електрическо и електронно оборудване на фирма Надин в гр. Нови Искър. Церемонията се състоя в централната база на компанията в присъствието на множество официални лица, се твърди в официално съобщение на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

200710120021zavod_Nadin

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

ВЗЕМИ НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ПЪРВИ 4-8 Април 2011г.
13 водещи международни търговски изложения на едно място:
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

GET NEW TECHNOLOGY FIRST 4-8 April 2011
13 leading international trade shows at one venue:
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

On 17 June this year the manufacturer of cement, mixed concrete and aggregates Holcim and BASF Bulgaria presented to professionals from the construction sector, new solutions in the manufacture and installation of ready-mixed concrete.

080710102808Holcim
Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

На 17 юни т. г. производителят на цимент, бетонови смеси и инертни материали Holcim и BASF България представиха пред специалисти от строителния бранш нови решения в областта на производството и полагането на готови бетонови смеси.

080710102808Holcim

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Recently Tinoteh company launched production of heat pumps using direct solar energy, said Valentin Tsvetkov, governor of the company.
280610115846Tinoteh
Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Наскоро фирма Тинотех стартира производство на термопомпи, използващи пряко слънчева енергия, заяви Валентин Цветков, управител на компанията.
280610115846Tinoteh
Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

The story begins with an idea: using the wind to generate electricity. That was how the Enercon company started with its first wind turbine in 1984. Today the business is number one in Germany and a technology leader worldwide.
2008-02_Wind
Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

Историята започва с една идея: използването на вятъра за генериране на електричество. Така компанията „Енеркон” стартирала със своята първа вятърна турбина през 1984г. Днес бизнесът е номер едно в Германия и технологичен лидер света.
2008-02_Wind
Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

« Older entries